Fotocredit:

Skatt på arbeidende kapital

Uttalelse vedtatt på Møre og Romsdal MDG sitt årsmøte 3. mars 2024.

4. mars 2024

Møre og Romsdal MDG mener at norske bedrifter vil være viktige bidragsytere for å nå Norges og verdens klimamål.

Bedriftene må igjennom en stor omstilling for at Norge skal oppfylle de norske klimamålene. Dette krever investeringer i produksjonsprosesser, sirkulære næringskjeder, ny teknologi og nye verdikjeder. Det vil også være behov for utvikling av nye bedrifter i det grønne skiftet. Dette vil kreve store investeringer.

Skal norske bedrifter klare å bidra til denne omstillingen må det tilrettelegges for forutsigbarhet og riktige rammevilkår.

Formuesskatten på arbeidende kapital* hindrer mange bedrifter i å gjøre denne typen investeringer.

Norske bedriftseiere må betale formuesskatt på verdiene i bedriften uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd. Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt for verdiene i bedriften til Norge. Bedrifter med norske eiere må ofte ta ut penger av bedriften for å betale skatten på arbeidende kapital, og dermed ender de opp med å tappe bedriften for investeringskapital. Derfor har mange gründere og eiere med bedrifter i Norge flyttet til utlandet for å unngå at bedriften blir tappet for kapital og over tid blir utkonkurrert av kapitalsterke bedrifter med utenlandske eiere.

Gründerbedrifter er ofte høyt verdsatt basert på forventninger om fremtidig inntjening, men formuesskatten må betales av norske eiere selv om bedriften kanskje ikke vil tjene penger på mange år. Dette medfører at nye selskaper som skal være med å løse omstillingen av Norge blir solgt ut av landet før de har fått muligheten til å utvikle seg med norsk eierskap.

Møre og Romsdal MDG mener at dagens innretning med formuesskatt på arbeidende kapital hindrer omstillingen i næringslivet, og at skattesystemet må innrettes på en måte som likebehandler bedrifter med norske og utenlandske eiere. 

Møre og Romsdal MDG vil omdefinere formuesskatten slik den ikke bidrar til å tappe norske bedrifter for kapital gjennom utbetalinger av utbytte for at de har norske eiere.

 

*Arbeidende kapital er kapital som bidrar til verdiskapning og er med på å skape arbeidsplasser. Arbeidende kapital må ikke forveksles med arbeidskapital, som er kapital en bedrift trenger til løpende utgifter. (https://snl.no/arbeidende_kapital)