Fotocredit:

Natur-restaurering etter fornybar energiproduksjon

Uttalelse vedtatt på Møre og Romsdal MDG sitt årsmøte 3. mars 2024.

4. mars 2024

Møre og Romsdal MDG innser at Norge behøver å øke andelen av fornybar energi i energimiksen raskt for å kunne nå klimamålene i 2030 og 2050.

Det er bred enighet blant relevante fagmiljøer om at dagens klimagassutslipp i Norge bare kan reduseres med energieffektivisering og utbygging av mer fornybar energiproduksjon fra vann, vind og sol.

All energiproduksjon har påvirkning på natur og samfunnsverdier. Fornybar energiproduksjon behøver arealer som har den type energiressurs som skal høstes av vannturbiner, vindmøller eller solceller. Dette kan utfordre viktige naturverdier og kan skape interessemotsetninger for samfunnsaktører som er opptatt av å bevare omgivelsene som de er.

Møre og Romsdal MDG forstår at for å nå klimamålene i det korte perspektiv er vi avhengig av å redusere interessemotsetninger for å øke produksjonen av fornybar energi.

Et tiltak for å redusere interessekonflikter er å forsterke kravene til at ny utbygging av fornybar kraft skal basere seg på at utbyggingen er et midlertidig tiltak og det skal planlegges og gjennomføres for å kunne tilbakeføre arealene til original tilstand når konsesjonsperioden utgår eller når behovet for energiproduksjonen er mindre.

Myndighetene må lage retningslinjer for restaurering av natur etter fornybare
energiparker. Forutsetning for igangsetting av bygging er at det settes av midler til restaureringsarbeider.