Fotocredit:

Alternativt budsjett for Møre og Romsdal

I desember skal fylkestinget vedta budsjett for 2024. Her finner du MDG sitt forslag (lenke til hele forslaget nederst på siden).

26. november 2023

Målet med det grønne politiske prosjektet er velferd, for alle, for alltid. Solidaritet på tvers av landegrenser og generasjoner er kjernen i MDG sitt prosjekt. Skal vi få til det må vi tørre å tenke nytt. Sammen må vi klare å løse de kortsiktige utfordringene og krisene verden står i, samtidig som vi sikrer at også våre barn og barnebarn kan leve gode og trygge liv.

Dette er bakgrunnen for MDG sitt budsjettforslag.

For våre barn og unge

For å sikre gode og trygge liv for våre barn og unge, er skolen avgjørende. Fylkeskommunedirektøren foreslår å kutte 29 millioner i rammen til skolene. Posisjonspartiene (Frp, Høyre, Krf og Venstre) stiller seg bak dette kuttet.

MDG mener et så stort kutt i skolene er uholdbart. Allerede merker lærere og elever at de presses av innsparingstiltak. Ytterligere kutt vil øke dette presset. Derfor reverserer vi dette kuttet og skjermer skolene for kutt.

For oss er det imidlertid ikke nok å stanse kutt. Vi ønsker også reell satsing på skolene.

Det er bred politisk enighet om at yrkesfagene er viktige og at man ønsker en satsing på yrkesfagene. Dette etterspørres også av næringslivet. Enighet er bra, men det er lite verdt om man ikke følger opp ord med friske midler. Derfor setter MDG av 10 millioner til å øke lærertettheten på yrkesfag.

Vi satser på kollektivtransporten

Det er ikke bare i skolene at MDG satser på barn og unge. Vi ønsker også en satsing i kollektivtransporten. Vi foreslår derfor gratis kollektivtransport for alle unge under 20 år.

Unge er blant gruppene som er mest avhengig av kollektivtransport. Ved å gjøre kollektivtransport gratis for denne gruppen, gir vi dem større frihet og vi letter familiene for en kostnad som kan være stor. I en tid hvor mange merker at det er trangere økonomisk, vil det være kjærkomment.

I tillegg vil det bidra til at vi kan nå klima- og miljømålene i fylket.

Et attraktivt fylke for fremtiden

MDG ønsker å ta vare på det rike kulturlivet vi har i Møre og Romsdal. Vi ønsker å skape et samfunn der opplevelser trumfer overforbruk, og alle har tilgang til gode natur- og kulturopplevelser, og en meningsfull fritid.

Fylkeskommunedirektøren foreslår å kutte 1 million i rammen til kulturområdet. Posisjonspartiene (Frp, Høyre, Krf og Venstre) stiller seg bak dette kuttet.

MDG mener at kutt i kultur på sikt vil svekke attraktiviteten til fylket. I tillegg vil det gjøre livene til alle oss som bor i fylket gråere. Vi reverserer derfor dette kuttet.

Grønne investeringer

Utgiftene til fylkeskommunen øker. Det gjør at det blir mindre rom for investeringer fremover. Dermed må man vurdere nøye hvilke investeringer som skal tas og hva som er nødvendig.

Vi mener tiden for unødvendige og dyre fjordkryssinger bør være forbi. Ved å kutte planleggingsmidler til Todalsfjordprosjektet, får vi 15 millioner ekstra neste år.

Disse midlene vil vi heller bruke på utbedring av holdeplasser og ventearealer knyttet til kollektivtransporten. Dette kan bidra til å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og et godt alternativ for flere.

Videre ønsker vi å øke investeringen i solceller på fylkeskommunale bygg. Dette er en investering som er et kinderegg: Det kutter både utslipp og strømutgifter.

Til slutt er det skrikende behov for nytt utstyr i skolene etter fagfornyelsen. Dette setter vi av midler til å skaffe.

Til sammen viser prioriteringene våre i investeringsbudsjettet en tydelig annen retning enn posisjonspartiene. Vi setter en strek over grå investeringer i mer unødvendig vei. I stedet satser vi på grønne tiltak og på barn og unge.

En ansvarlig økonomisk politikk

Dyrtid rammer også fylkeskommunen og utgiftene øker raskere enn inntektene. Derfor har det vært viktig for MDG å legge frem et ansvarlig budsjett.

Vi mener et ansvarlig budsjett er et budsjett som går i balanse uten å tappe disposisjonsfondet eller gjøre andre økonomiske krumspring. For å få dette til er de politiske partiene nødt til å kutte i utgiftene.

Posisjonspartiene (Frp, Høyre, Krf og Venstre) har varslet at de vil kutte, men vil ikke si hvor de vil kutte. Dette ansvaret skyver de over på fylkeskommunedirektøren. Vi mener dette er en ansvarsfraskrivelse. Vi har derfor bestrebet oss på å peke på konkrete områder hvor vi mener det kan gjøres kutt.

Totalt bruker fylkeskommunen 14,3 millioner i godtgjørelse og frikjøp for fylkespolitikerne. Flere politikere har samlet godtgjørelse på over en million kroner. Det mener MDG er altfor mye. Og i trange tider, må alle bidra – også politikere. Derfor kutter vi i godtgjørelse og frikjøp for politikere.

Vedlikehold av fylkesveier er viktig. Likevel mener vi at kutt må komme i rammen for fylkesveier. Fylkeskommunedirektøren har foreslått å bruke 108 millioner mer på fylkesveiene sammenlignet med budsjettet for 2023. Vi kutter 52 millioner, slik at økningen blir 56 millioner. Dette er fortsatt en solid økning og det totale budsjettet for fylkesveiene blir da ca. 793 millioner

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er i Møre og Romsdal på ca. 16,8 milliarder. Dette er et etterslep som er så stort at fylkeskommunen aldri vil kunne ta det igjen uten ekstraordinær statlig finansiering. Her mener vi at regjeringen har et tydelig ansvar.

Miljøfylke nr. 1

Politikerne i fylkestinget har vedtatt at Møre og Romsdal skal bli miljøfylke nr. 1. Dette er en  prisverdig ambisjon, men ambisjoner og visjoner må følges opp av handling. Med dette budsjettforslaget viser vi i MDG at vi setter handling bak ord og at en annen retning er mulig.

I Møre og Romsdal har vi alle forutsetninger for å bli et grønt fyrtårn og vise at det er mulig å skape et virkelig bærekraftig fylke samtidig som folk kan leve gode liv. Det krever bare at vi tør tenke nytt.

La oss bruke pengene til det beste for både mennesker og miljø.

Hele budsjettforslaget finner man her