Skjærgårdstjeneste også i Møre og Romsdal

Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal vil ha Skjærgårdstjenesten til fylket. Tjenesten har 34 båter i sving fra Svenskegrensa til og med Hordaland. Kysten lenger nord er like viktig å holde ren!

18. mai 2016

Skjærgårdstjenesten ble først etablert i Oslofjorden i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet med formål å få etablert en operativ tjeneste for renovasjon og skjøtsel i de mest brukte friluftsområdene i hele fjorden, fra svenskegrensen i øst til Telemarkskysten. I dette samarbeidet deltar også kommunene og fylkeskommunene med økonomiske bidrag, i tillegg til de statlige midlene som danner grunnlaget for tjenesten.

I dag er Skjærgårdtjenesten etablert i hele kyststrekningen forbi Lindesnes til og med Bergen i vest. Antall båter som inngår i flåten til Skjærgårdstjenesten, utgjør i dag totalt 34 båter av
varierende størrelse.

Primæroppgavene til Skjærgårdstjenesten er renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten. Drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården, samt utøve oppsynsoppgaver i samarbeid med Statens Naturoppsyn.

I mars 2016 ble Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016), «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» presentert. I kap. 6.4.6. om skjærgårdstjenesten blir det gitt mye ros til det viktige arbeidet som blir utført i Oslofjorden, Sørlandet, Rogaland og Hordaland, og regjeringen vil videreføre ordninga i eksisterende områder, men de ønsker ikke å utvide til landfaste områder som alt har denne tjenesten og ikke til nye regioner. På tross av at det også i kapittelet om marin forsøpling blir understreket at dette er et stort, og økende problem langs hele kysten.

Skjærgardstjenesten har i dag 25 driftsenheter og 34 arbeidsbåter. Mange av de i regi av interkommunale friluftsråd, men altså bare fra svenskegrensen til Hordaland. Den marine forsøplinga stopper dessverre ikke i Hordaland. Sunnmøre friluftsråd har pr. i dag ni medlemskommuner som alle grenser til hav eller fjord. Også her samler marint søppel seg opp i viker, bukter og strender, både i landfaste områder og på øyer og holmer. En del blir fjernet i ryddeaksjoner hvert år, men det monner bare til neste storm. Fjerning av herrelaust søppel som griser til kysten er en kontinuerlig oppgave. Hold Norge Rent anslår at 36 000 tonn søppel havner på norske strender og havbunn hvert år.

Sunnmøre Friluftsråd investerte egne midler i en brukt arbeidsbåt i 2013, blant annet for å kunne rydde mer i de statlig sikrede friluftsområdene de har ansvar i, både landfaste og på øyer og holmer, men de har ikke kapasitet og midler til å fungere som skjærgårdstjeneste.

Friluftsrådet har søkt Miljødirektoratet om midler fra ordningen «Tiltak mot marin forsøpling», men vet ikke ennå om de får midler. Dette vil uansett være en engangstøtte for 2016.

Kysten i våre områder er like viktig og verdifull som den lenger sør i landet og behovet for skjærgårdstjeneste er stort også her. Sunnmøre friluftsråd har nødvendig kompetanse og vilje til å ta på seg oppgaven med å drifte en framtidig skjærgårdstjeneste i regionen. Men for at det skal bli en realitet må fylkeskommunen og kommunene på banen før Stortinget skal behandle friluftsmeldingen før sommeren.

Ålesund kommune tar nå initiativ i en henstilling til sentrale myndighter.

Miljøpartiet De Grønne ber om at også fylkesordføreren tar formelle initiativ inn mot sentrale myndigheter for å få utvidet skjærgårdstjenesten fra Bergen til og med Møre og Romsdal. Vi ber samtidig om at det blir fremmet krav om at Skjærgårdstjenestens nye fartøy skal ha utslippsfri framdrift.