Møreaksen utenom Molde

Regjeringen har bestemt at den framtidige Kyststamvegen (E39) som samler all nord-sør-trafikk på Vestlandet på strekningen Molde – Bergsøya skal følge «østlig korridor» ( Fursetjellet). Flertallet av Moldes politikere ønsker at vegen skal gå gjennom Molde Sentrum, og har vedtatt en «Bypakke» med «kort tunnelløsning» fra Aker Stadion til Glamox, noe som krever at E39 bygges som firefelts motorveg fra Julneset helt inn til Aker Stadion. Også østlige bydel blir gjenstand for store veiprosjekter.

Borgerne har ikke blitt informert på en måte som gjør at de har oppfattet omfanget av dette prosjektet. En underskriftaksjon er i gang. Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal støtter denne aksjonen. Vi krever stans i fremdriften og ny informasjonsrunde der hele faktagrunnlaget kommer på bordet.

Miljøpartiet kommer med mer om samferdsel på Vestlandet etter landssyremøtet i juni.