MDG satser på biogassanlegg

Fotocredit: Husholdningsavfall og slam fra settefiskanlegg er to eksempler på en viktig energiressurs.

Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal går inn for biogass, og vil jobbe for at Møre og Romsdal skal bli det ledende fylket i det grønne skiftet, med nullutslippsbusser og -ferjer. Teknologien ligger klar, nå er det bare viljen det kommer an på.

9. september 2015

I andre deler av landet har en kommet langt med å gjøre grønt avfall til en ressurs som brukes til biogass- og gjødselproduksjon. De reduserer klimagassutslipp og etablerer grønn sirkelproduksjon basert på avfall som ressurs.

Ligger langt bak

I vårt fylke er vi praktisk talt ikke kommet i gang enda, og ligger dermed langt bak. Vårt organiske avfall blir enten deponert, transportert ut av vår region på dieseldrevne transportbiler eller båter til utland, eller til andre deler av landet hvor det blir råstoff for grønn produksjon og skaper arbeidsplasser der. Eller vi brenner det organisk avfallet, delvis til forurensing av lufta, og slik at vi taper næringsstoffene i avfallet. Totalt forsvinner ressurser som kunne drevet mange busser og ferjer med biogass, og næringsstoff og som ville spart landbruket for store mengder med kunstgjødsel. Bare fiskeoppdrettsnæringen slipper ut mer av den ikke fornybare ressursen fosfor, enn det som brukes av hele det norske landbruket.

Organisk avfall. Det grønne skiftet innebærer at vi må sørge for at organisk avfall blir en ressurs som ikke forurenser miljøet vårt (sjø og land). Vi tenker da på slam fra kloakker, septiktanker, matavfall fra husholdninger, storkjøkken/industri, varedistribusjon, fra landbruk og havbruk og fra annen næringsmiddel- og fiskeoljeindustri. Vi tenker også på at dieselbusser i kollektivtransporten og varetransportbiler ikke vil forurense lufta i gatene våre.

Teknologi

Videre må vi sørge for at alle næringsstoffene og all energien i avfallet blir ivaretatt – blir gjenbrukt i en sirkeløkonomi: mat-til-avfall-til-mat, biogjødsel til erstatning av kunstgjødsel i landbruket, minimalisering av bruk av fossil energi til drift av busser, transportbiler, ferjer m.v. og til oppvarming.

Teknologien til dette grønne skiftet er i dag klar til anvendelse. Det er bare et spørsmål om politiske føringer og prioriteringer, bl.a. til kildesortering av husholdningsavfall. Selv om ROBEK ikke er et ukjent begrep her på Sunnmøre i tider med kommunesammenslåingsstrategier så har vi alltids penger til noe – bare den politiske viljen er til stede.

Biogassanlegg

For å få i gang denne grønne sirkeløkonomien må vi ha en viss størrelse på virksomheten. Vi har på Sunnmøre nok organisk avfall (substrater) til å forsvare en betydelig industriell aktivitet. Denne ressursen må ikke sendes eller sløses bort. I samarbeid med Ålesund kunnskapspark er det blitt stiftet et selskap, Biogass Møre as, med sitt primære mål om å etablere biogassanlegg og grønn biogjødselproduksjon.

I en mindre skala vil en først benytte husdyrgjødsel og fiskeslam som råstoff og senere etablere et hovedanlegg for å kunne bruke mest mulig av det øvrige organiske avfallet som råstoff. Det synes imidlertid å være vanskelig å få de offentlige organene til å engasjere seg økonomisk i dette. Vi håper derfor at de nye politiske styrene som vil komme etter valget vil være mer proaktive og mer opptatt av denne strategien enn det vi hittil har sett.

Politisk vilje. MDG vil ha dette som et av sine hovedsatsingsområder når vi får plass i det nye Fylkestinget, og vårt fylke kan raskt bli ledende på dette området, og en helt ny grønn industri med helt nye arbeidsplasser vil oppstå. Stemmer du MDG ved fylkestingvalget, skal det i alle fall ikke stå på oss, og vi skal henge på helt til dette kommer på dagsorden og den politiske viljen kommer på plass.

Da vi dette bidra til å bedre miljøet, bedre klima og bedre livskvaliteten til oss som bor her I verdens flotteste fylke. Godt valg.

- Slam fra kloakker, septiktanker, matavfall fra husholdninger, storkjøkken/industri, varedistribusjon, fra landbruk og havbruk og fra annen næringsmiddel- og fiskeoljeindustri: Alt organisk avfall er en viktig ressurs, biogass til kollektivtransporten og varetransportbiler.