Fotocredit:

MDG-gjennomslag i Stortinget

MDG sitt forslag om «å utrede påbud av rensing av flyveaske og komme tilbake til Stortinget med dette på egnet måte» ble enstemmig vedtatt på Stortinget 27. februar 2018.

Flygeaske er en av de store fraksjonene (130 000 tonn per år) med farlig uorganisk avfall som det er planlagt å lagre i fjellhaller i Raudsand, Nesset kommune, i fylket vårt. Det finnes 17 forbrenningsanlegg i Norge som må kvitte seg med flygeaske på en forsvarlig måte. Det utvikles nå teknologi som kan rense flygeaske. Dette kan være med på å redusere behovet for deponi, og dermed minke sjansene for at Raudsand blir valgt til giftlagring.

28. februar 2018

Per Espen Stoknes fra MDG berømmet Energi- og miljøkomitèen for «det gode arbeidet med å løfte en heller slapp Stortingsmelding».

I tillegg til at Stortinget prøver å redusere avfallsfraksjonen flygeaske, har svenske myndigheter i desember 2017 gått inn for å avslutte eksport av flygeaske til Norge. Det vil fremdeles finnes farlig avfall som må deponeres. Men det er viktig å fortsette arbeidet med å redusere mengder med farlig avfall gjennom teknologiutvikling, og finne alternativer til å frakte farlig avfall over store avstander.

Stortingsvedtaket gir incentiv til viktig teknologiutvikling på gjenvinningsområdet.

MDG Møre og Romsdal går klart imot planene til Bergmesteren om å opprette deponi for farlig avfall på Raudsand. I tillegg må innsatsen for å rydde opp i gamle miljøsynder på Raudsand intensiveres.