La sykehusstriden bero

John John Bruseth og Hilde Opoku
– Møre og Romsdal trenger en helhetlig regional utvikling

Av
John John Bruseth, Fylkesleder, Møre og Romsdal
Hilde Opoku, Nasjonal talsperson, MDG

Miljøpartiet De Grønne mener det er forstemmende å se på hvordan lokalsamfunn settes opp i mot hverandre i sykehusstriden i Møre og Romsdal. Miljøpartiet De Grønne mener prosessen nå må stanses, evalueres og at sykehusspørsmålet settes i et regionalt utviklingsperspektiv. Uroen rundt sykehusplasseringen i Møre og Romsdal handler ikke bare om helsepolitikk. Det handler også om usikkerhet om framtiden for folk i de ulike del-regionene i et geografisk utfordrende fylke. Hverken regionale eller nasjonale ledere har klart å skape nødvendig trygghet. Nøkkelen ligger i en interregional og tverrsektoriel tilnærming.

Store omstillingsbehov i sysselsetningen
FNs klimapanel sier at vi må over til et samfunn med null samlede netto utslipp av CO2 innen århundret er over. Oppgaven er formidabel. Historien har lært oss at de institusjoner, regioner eller land som har gjort det bra i en epoke ofte har utfordringer med omstillinger til en ny epoke (Espen Moe 2007, 2014 mfl). Norge er i så måte generelt utsatt og Møre og Romsdal (som andre oljefylker) har en spesiell utfordring.

Møre og Romsdal har nær 360 olje- og gassrelaterte virksomheter, og avhengigheten av denne sektoren er tiltagende: Siden 2008 har olje og gass sin andel av det private arbeidsmarkedet i fylket økt fra 17-23% målt i antall sysselsatte. Alternativt 12-16% av det samlede arbeidsmarkedet i fylket. Omstillingen regionen må igjennom vil være utfordrende. I en framtid med økt effektivisering av blant annet energisektoren vil framtidig økonomisk verdiskapning skje med færre mennesker involvert. Sentralt i vurderingen er derfor også fordeling av statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser.

De Grønne mener samkjørte regioner er best rustet for omstilling. Derfor er det foruroligende at de ulike aktørene i regionen i Møre og Romsdal tilsynelatende ikke klarer å spille på samme lag, for de har felles og stor utfordring. Det er særdeles uheldig at nasjonale myndigheter bygger opp under denne splittelsen gjennom en sektortilnærmet sentralisering av sykehustjenestene.

En helthetlig plan for regional utvikling
De Grønne mener nøkkelen ligger i en helhetlig plan for utviklingen av framtidens fornybare Møre og Romsdal. Formålet er å bygge en omforent fordeling av offentlige ressurser på tvers av sektorer.

Samtidig må fordeling av offentlige goder som arbeidsplasser og velferdstjenester sees i lys av bosetningsmønsteret nå og for framtida. Dette er til syvende og sist et politisk ansvar. Livskraftige lokalsamfunn bygges i samspill med hverandre – ikke gjennom splittelse.

Vi anbefaler regjeringen å legge stoltheten til side og bero en beslutningen om plassering av sykehus da vi tror dette vil ytterligere svekke gjensidig tillit og fylkets helt essensielle samarbeidsevne framover. Vi oppfordrer også regjeringen til å se på den overordnende fordelingen av offentlige arbeidsplasser og goder for å sikre en jevnt fordelt bærebjelke for den omstillingen regionen skal igjennom for å stå sterkt i framtida.