Kommunereform og regionreform

Uttale vedtatt av fylkesstyret i MDG M&R:

  • Kommune- og regionreforma fører til at politikarane kastar vekk mykje tid og ressursar med uendelige nabopratar, innbyggargranskingar og utgreiingar.
  • Dagens kommune- og fylkesinndeling fungerer heilt greitt som ramme for å gjennomføre det grøne skiftet.
  • MDG Møre og Romsdal meiner at reformene tek fokus vekk frå saker som hastar i norsk politikk: Ta vare på naturmangfald, skape berekraftig arbeidsliv, redusere klimagassutslepp og skape god livskvalitet.

 

28. april 2016