Gode nyheter for framtida!

Flere engasjerer seg i den grønne bevegelsen fordi en ønsker å bidra til ta bedre vare på naturmiljøet, og fordi en ønsker å skape et mer inkluderende og medmenneskelig samfunn. Det er gode nyheter for framtida! I Ålesund går vi sakte framover. Vi er ikke interessert i å gå til høyre eller venstre. Vi skal framover! Her kommer noen gode grønne grunner til å velge miljøvennlig til høstens lokalvalg:

8. august 2015

De Grønne i Ålesund vil:

• Ha en by der alle behandles som likeverdige.

• Ha flere kvinner! Ålesundregionen tiltrekker seg i dag flere menn enn kvinner. Vi vil gjøre byen mer attraktiv for begge kjønn, og jobbe for bedre likestilling i arbeidslinja gjennom blant annet grønt entreprenørskap og økt fokus på likestilling (og så må vi kanskje gjøre mannfolkene enda mer tiltrekkende).

• Ha kultur for alle, og jobbe for å styrke kulturtilbudet i kommunen. Kultur for fattig og rik, sjuk og frisk!

• Ha en by der det legges bedre til rette for grønn innovasjon og skaperkraft gjennom bedre politisk tilrettelegging.

• Ha en by som ønsker mennesker av ulik bakgrunn og etnisitet velkommen og styrke det veletablerte integreringstilbudet for nyankomne flyktninger.

• Ha en byutvikling som skjer etter planer som tar bedre hensyn til miljøet og at innbyggere gis mulighet til bred medvirkning og innsikt i byggeprosesser. Enda bedre kollektivtilbud er et must Ålesund, både til land og til sjøs.

• Ha en by der det tilrettelegges for å ta bedre vare på friluftsområder – villmark, naturreservat og friluftsområder skal vernes bedre enn i dag. Dette gjør vi gjennom grundigere kartlegging og videre tydelig vern.

• Være pådriver for kunnskapsutvikling om natur, miljø og folkehelse gjennom å arrangere åpne temamøter og seminar i samarbeid med relevante organisasjoner/bedrifter.

• At Ålesund kommune skal arbeide aktivt for å sikre mangfoldet av dyre- og blomsterarter i kommunen og særlig beskytte rødlistede arter bedre enn i dag.

• Støtte småbruk og økobonden bedre enn vi gjør i dag – noen kaller oss Bondepartiet De Grønne, og det skal vi leve opp til!

• At Ålesund kommune skal utvikle en bærekraftig kommunal økonomi uten unødvendig byråkrati.

• Jobbe for et mer helhetlig skolevesen, der livskunnskap får en større plass enn i dag. Sosialarbeiderkompetansen bør komme sterkere inn i grunnskolen som supplement og støtte til lærerrollen. Helsesøsterordningen må styrkes.

Disse 12 punktene er bare noen av våre overordnede arbeidsmål. Vi ønsker å skape en god framtid for våre barns barnebarn, og ser at dagens politikk dessverre danner et dårlig grunnlag for våre etterkommere. Vi ønsker å ta vare på naturen og skape nytt, fremfor å drive rovdrift, slik mange av dagens politikere legger opp til. Omstillingen til et bærekraftig velferdssamfunn skjer lokalt. Vi står overfor store, dog spennende utfordringer. Disse kan vi løse sammen. I Ålesund skal vi gjøre det vi kan for å gjøre Norges, og kanskje verdens vakreste by, til en av de mest miljøvennlige og framtidsrettet.

KNUT IVAR BJØRLYKHAUG

Bystyrekandidat for MDG Ålesund

- I forbindelse med lokalvalget til høsten har De Grønne opplevd en svært positiv vekst i antall lokallag rundt omkring i det ganske land. I Ålesund stiller Miljøpartiet De Grønne til valg for første gang og skaper dermed historie. Vi vil gjøre vårt for å bidra til å løse mange av de store utfordringene, gjerne med glimt i øyet.