Farlig ferd for farlig avfall

Fotocredit: Illustrasjonen har ikke direkte med transport av farlig avfall å gjøre.

Bergmesteren, som planlegger nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand i Nesset kommune, har nylig hatt møte med Mørebenken på Stortinget. Stortingspolitikerne gir sin støtte til prosjektet på et uhyre tynt grunnlag.

At langtidslagringen av avfallet er solid og trygg er bare ett av flere momenter som må vurderes i denne saken. Det er særlig transporten som det legges opp til som må vurderes mye grundigere før Stortinget kan gjøre et opplyst vedtak.

Les resolusjonen fra årsmøtet i MDG M&R om denne viktige miljøsaken:

3. mars 2017

Miljødirektoratet vurderer å legge deponi for uorganisk farlig avfall til Raudsand i Nesset kommune. Dette kan føre til at skip med svært farlig avfall nesten daglig må passere en av de mest værutsatte og fiskerike kyststrekningene i verden, fra Rogaland og nordover forbi Stad og Mørekysten og inn Sunndalsfjorden, en nasjonal laksefjord. Det skal foregå risikabel omlasting på kaia i Raudsand og frakt av avfallet til nye utsprengte fjellhaller.

Miljøpartiet i Møre og Romsdal vil på det sterkeste advare mot slik hasardiøs transport av farlig avfall. Et uhell under transport eller omlasting kan få vidtrekkende miljøskader på fiskeressurser og gyteområder. Raudsand trenger heller opprydding i gamle miljøsynder, ikke nye miljøbelastninger.

  • Farlig avfall må i langt større grad gjenvinnes, på denne måten vil avfallsmengden reduseres, den varslede stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi må gjenspeile dette.
  • Vi må jobbe for å redusere behovet for slike deponier, og få til minst mulig risikofull avfallstransport. Deponi bør ligge så nær der avfallet oppstår som mulig.

- Raudsand trenger heller opprydding i gamle miljøsynder, ikke nye miljøbelastninger.