Miljø og naturmangfald

21. mars 2019

MDG står for ein politikk som sikrar naturmangfald. Dette føreset høg og kontinuerlig medvitne om ulike økosystem sin verdi for vårt livsgrunnlag. I ei tid der artsmangfaldet og viktige naturområder brytast ned, der bier og humler forsvinn, med dei konsekvensane dette vil få for
matproduksjon, må tiltak utviklast og iverksetjast på alle nivå.

Auke i skipstrafikk utanfor kysten krev en betring av akuttberedskapen. For å førebygge forureining og redusere skade ved ulykker vil MDG auke beredskapen mot akutt forureining og modernisere oljevernberedskapen for å skape ein samla kystberedskap. MDG vil verne fleire verdifulle naturområde i fylket som heilskap. Mørebankane er eit svært viktig gyteområde. Området må vernast på lik linje med Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det må forskast meir på konsekvensane av taretråling. Livsmangfaldet i tareskogen er grunnleggande for livet i havet. MDG vil verne fleire soner og ha lengre intervall mellom innhausting- og fredingsperiodar.

I arealplanprosessar bør rammene i gjeldande klimaplaner legge grunnleggande føringar heilt frå planoppstart til endeleg vedtak.

Miljøpartiet Dei Grøne i Møre og Romsdal vil:

● skjerme Mørebankane for petroleumsaktivitet og faste installasjonar

● gå mot giftdeponi på Rausand i Nye Molde kommune

● vurdere nye verneområde og nasjonalparkar og stimulere til bevaring av kyst- og  fjordlandskapet

● at Møre og Romsdal skal bli eit miljøfylke med inspirasjon frå Tingvoll økokommune

● arbeide for at staten i større grad bidreg til opprydding av alvorleg og helseskadeleg  forureining i fjordar og langs kysten, spesielt i hamneområde

● ha fleire tiltak som kan bevare tareskogen og korallområder i fjordane og havet utanfor

● styrke Skjærgårdstenesta økonomisk og utvide kapasiteten til å dekke større delar av  fylket

● at strandrydding blir innført som eit fast årleg prosjekt i alle kommuner i Møre og  Romsdal
● støtte forskning på kystfuglbestanden og ressurssituasjonen for tobis, raudåte og  sildeyngel

● legge større vekt på å unngå tap av biologisk mangfald, og minimere transportbehov  og utslepp ved utbygging av infrastruktur og andre større anlegg

● innføre streng regional regulering av vannscooterbruk

● betre det digitaliserte oversynet over naturtypar

● at all arealforvaltning skal vere heilskapleg og kunnskapsbasert, og gjerast på bakgrunn  av naturmangfoldlova og føre-var prinsippet

● at kommunane brukar arealplanlegging til å sikre folk, bygningar og infrastruktur frå dei negative konsekvensane av klimaendringane

● at kommunane i Møre og Romsdal legg opp til planprosessar som gir høve for alle til å delta og påverke

● gå mot forsøk med fritidskøyring i snøskuterløyper

● arbeide for å vidareutvikle økologisk forsking på Tingvoll og Runde Miljøsenter

● stoppe utplanting av framande treslag. Stimulere til planting av mange ulike treslag  som økologisk passar inn i naturområdet ved nyplanting etter hogst

● følge opp Vassdirektivet og planane for betre vassmiljø i alle vassregionane i fylket

● betre miljøstasjonar, retur- og gjenbruksordningar. Skille matavfall frå restavfall i heile  fylket

● at fylkeskommunen kuttar all bruk av eingangsplast

● unngå bruk av syntetiske plantegifter både i land- og sjøbruk, i stell av offentleg  eigedom og langs offentlege vegar

● sikre vern av viktige myrområde

● tilpasse kantslått langs fylkesvegar for å betre levevilkår for insekt