Helse og Omsorg

21. mars 2019

Føretaka Helse Møre og Romsdal og Helse Midt må avviklast. Kvart sjukehus må ha ei sjølvstendig fagleg og økonomisk leiing, og statlege overføringar treng ikkje å gå gjennom ein administrasjon i Trøndelag. Stykkprisfinansiering av diagnoser skal ikkje styre pengestraumen, men finansiering av sjukehus skal ta omsyn til befolkningsgrunnlag og geografi.

MDG vil arbeide for gode fagmiljø ved alle sjukehus, legesenter og rehabiliteringssenter i fylket. Pasientane ved lokalsjukehus er mer nøgde med behandlinga, og fagleg rekruttering er ikkje vanskelegare ved små enn ved store sjukehus. Beredskapsmessig er det viktig å ha mange sjukehus å fordele pasientar på.

Transport av pasientar og pårørande er svært ressurskrevande og vanskeleg i vårt oppdelte fylke. Å avgrense transportbehovet er særleg viktig for fødande. Ein må sikre god oppfølging for alle fødande i heile fylket. Då er det ein føresetnad at eksisterande fødeavdelingar blir ført vidare.

Møre og Romsdal må gå i front og innleie eit samarbeid med arbeidstakar- og arbeidsgivarorganisasjoner for å finne løysingar som sikrar betre vilkår for dei tilsette med låg løn i omsorgssektoren, og betre høve til å slå saman stillingsbrøkar.

Miljøpartiet Dei Grøne i Møre og Romsdal vil:

● legge ned helseføretaka og overføre ansvaret for sjukehusa tilbake til fylkeskommunen

● la fagmiljøa ta tilbake kontrollen over sjukehusa ved å innføre stadleg leiing

● føre vidare heildøgns akuttkirurgi ved alle sjukehus, også i helgene

● føre vidare ei god ambulanse- og transportteneste for pasientar i alle delar av fylket

● halde på Muritunet, Aure rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter i  rehabiliteringsarbeidet

● styrke helsestasjonane og jobbe for at alle kommuner har tilbod om helsestasjon for  ungdom i aldersgruppa 13 til 20 år

● styrke helse-, pleie- og omsorgssektoren med fleire stillingar

● satse på førebyggande helsearbeid for alle aldersgrupper

● stoppe nedbygginga av sengeplassar innan psykisk helsevern

● ha miljøvennlege og lokale løysingar for varer og tenester til sjukehusa

● betre avfallssortering på helseinstitusjonar

● sikre sunn, god og variert mat ved sjukehusa og rehabiliteringsinstitusjonane i fylket

● at tannhelsetenesta skal vere gratis til fylte 25 år. Deretter bør utgiftene inkluderast i  eigenandelsordninga i folketrygda

● arbeide for at helse- og omsorgsinstitusjonar har tilknyting til grøntareal for rekreasjon  og rehabilitering